Skrivevejledning til METROPOL

Skrivevejledning

Et hvert manuskript indsendt til publicering i METROPOL skal så vidt muligt overholde nedenstående retningslinjer:

Formalia

Manuskripter til artikler i METROPOLs omnibus- og antologiudgaver kan til selve artiklens hovedtitel have en kort undertitel. Manuskriptet skal opdeles i hovedafsnit med hver sin overskrift, hvoraf hver enkelt kan opdeles i underafsnit med hver sin overskrift. Opdeling af underafsnit i et derunder lavere afsnitsniveau, med tilhørende overskrift, kan anvendes, såfremt det er relevant. Det vejledende maksimumomfang for manuskrifter til omnibus- og antologiudgaver er 60.000 tegn uden illustrationer, noter og referenceliste, hvilket svarer til 25-27 normalsider. Manuskripter, der har et større omfang, vil dog blive godtaget, såfremt forholdene taler herfor. Hver manuskript kan omfatte 5-15 illustrationer, der ledsages af en tekst sat med kursiv. Det er forfatterens ansvar at skaffe rettighederne til, at METROPOL anvender illustrationerne. Illustrationer leveres som jpg-filer, min. 300 dpi, 13×18.

Manuskripter til METROPOL monografiudgaver skal opdeles i kapitler eller dele underopdelt i kapitler. Hvert kapitel opdeles i hovedafsnit, med overskrift, hvoraf hver enkelt kapitel kan opdeles i underafsnit, med overskrift. Opdeling af underafsnit i et derunder lavere afsnitsniveau, med overskrift, kan anvendes, såfremt det er relevant. Sideomfanget for manuskripter til monografiudgaver er i princippet ubegrænset, men det må tilstræbes, at det ikke overstiger 500 sider. Der kan for sådanne manuskripter ikke angives normer for antal illustrationer, da dette må afhænge af tekstens indhold og karakter.  Også monografiudgaver ledsages af illustrationer med tekst sat med kursiv, og det er tillige forfatterens ansvar, at skaffe rettighederne til, at METROPOL anvender illustrationerne. Illustrationer leveres som jpg-filer, min. 300 dpi, 13×18.

For artikel- og monografibidrag anvendes ikke fremhævning med kursiv og forskellige skrifttyper i samme tekst. Størrelsen af skrifttyper kan dog i forhold til selve hovedteksten være mindre ved opsætning af tabeller- og figurer og for ledsagende tekster til disse. Anvendelse af citater bør begrænses, men sættes uden kursiv med anførselstegn med ledsagende note med henvisning til anvendt kilde eller litteratur.

Manuskripter til artikler ledsages af et både dansk og engelsk abstract på max. en side, mens sådanne abstracts til monografimanuskripter kan have et omfang på max fem sider. Det er forfatterens ansvar, at de ledsagende engelsksprogende abstracts er affattet på et korrekt engelsk. Artikel- og monografimanuskripter ledsages tillige af en kort forfatterbiografi med angivelse af navn, højeste opnåede akademiske grad, stilling, eventuel betegnelse for tilknyttet institution eller organisation og e-mailadresse.   

Noter

METROPOL anvender ved hvert enkelt manuskripter til artikler i omnibus- og antologiudgaver slutnoter. Ved monografiudgaver, der er opdelt i kapitel eller dele, bringes slutnoterne efter hvert kapitel eller hver del.

For så vidt utrykte kilde henvises i noterne så vidt muligt til enkeltdokumenter eller enkeltsager med angivelse af journalnummer eller anden for sagsidentifikation, hvilken arkivserie dokumentet eller sagen indgår i, betegnelse for arkseriens arkivskaber og den arkivinstitution, hvortil arkivserien er afleveret til og kan benyttes. Ved henvisning til trykte kilder angives dennes fulde betegnelse samt eventuelle bind- og rækkebetegnelser og nummereringer og den konkrete sideangivelse. Ved anvendt litteratur henvises til forfatternavn, titel og udgivelsesår for monografier og den konkret sideangivelse. For artikler henvises til forfatternavn, titel og navn på tidsskrift eller antologi, hvor i artiklen er bragt, dettes eller dennes udgivelsesår, eventuelle nummer-, række-, eller bindbetegnelse samt den konkrete sideangivelse.

Ved henvisning til litteratur og såvel trykt som utrykt kildemateriale i noterne skal første henvisning, som angivet ovenfor, være fuldstændig, hvorefter henvisningen efterfølgende kan antage en ensarteret, kortere og systematisk form, der muliggør den anvendte kildes og litteraturs lokalisering.

Fortegnelser

For at give et indtryk af det grundlag, som artikler og monografier i METRPOL bygger på, og af hensyn til lokaliseringen af den litteratur og de kilder, der henvises til i noter hertil, skal artikel- og monografimanuskripter afsluttes med samlede fortegnelser for anvendt litteratur og såvel trykte som utrykte kilder.

Fortegnelsen over anvendt utrykt kildemateriale skal i nedenstående rækkefølge angive:

 • Navnet på den arkivinstitution, hvortil det anvendte arkivmateriale er afleveret og dermed, hvor dette kan benyttes
 • Betegnelsen på den arkivskaber, der har skabt eller tilvejebragte det anvendte arkivmateriale
 • Den arkivserie, som det anvendte arkivmateriale indgår i og den periode som arkivserien spænder over.

F. eks.:

Rigsarkivet

Journalsager (Boligsager), 1917-1930, Indenrigsministeriets Boligafdeling.

Københavns Stadsarkiv

Journalsager, 1898-1956, Direktoratet for Stadens faste ejendomme, Københavns Kommune

Forhandlingsprotokoller, 1916-1931, Københavns 1-9 Huslejenævn, Københavns Kommune

Journalsager, 1916-1931, Københavns 4. Huslejenævn, Københavns Kommune

Frederiksberg Stadsarkiv:

Journalsager 1899-1941, Sekretariatet /Sekretariatet for Den økonomiske Forvaltning/Økonomidirektorater, Frederiksberg Kommune [A 10]

Emneordnede sager, 1906-1993, Stadsgartnerens Kontor, Frederiksberg Kommune [A 1221]

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Socialdemokratisk Forbunds Forhandlingsprotokol, 1887-1914

Socialdemokratiets rigsdagsgruppes forhandlingsprotokol, 1898- 1914

Ks., 29, Thorvald Staunings arkiv.

I fortegnelsen over anvendte trykte kilder angives disses fulde betegnelse samt eventuelle bind- og rækkebetegnelser og nummereringer, udgivelsesår og periode, disse spænder over. 

F.eks.:

Rigsdagstidende, 1892-1948.

Københavns borgerrepræsentanters forhandlinger, 1899-1955

Statistisk Månedsskrift, 1930.

Betænkning afgivet af spildevandskommissionen af 1957, 1966.

Meddelelser angående de højere almenskoler i Danmark for skoleåret 1917/18. Udgivet på foranstaltning af Undervisningsministeriet, 1918.

Boligkommissionen af 1918: Betænkning I (1920), II (1921) III (tillæg, 1921)

Betænkning afgivet af det af Indenrigsministeriet den 16. juni 1923 nedsatte udvalg til overvejelse af spørgsmålet om københavnske udflytteres stilling i offentlig henseende særlig i Hvidovre og Rødovre Kommuner, Kbh. 1923.

Fortegnelse over anvendt litteratur skal angive forfatternavn, i alfabetisk rækkefølge efter efternavn, titel og udgivelsesår for monografier og for artikler forfatternavn, titel og navn på tidsskrift eller antologi, artiklen i bringes i, og dettes eller dennes udgivelsesår og eventuelle nummer-, række-, eller bindbetegnelse.        

F.eks.:

Thinggaard, Kim: Amagerbanen, Københavns Sporveje og NESA. Omnibusser og trolleybusser, 1993.

Vallgårda, Signild: Sygehuse og sygehuspolitik i Danmark. Et bidrag til det specialiserede sygehusvæsens historie 1930-1987 [disputats], 1992.

Vallgårda, Signild: Sygehusvæsenet i dansk politik 1990-1990, Arbejderhistorie, 1996, nr. 4.

Vejledning ved peer review/fagfællebedømmelse af artikler til METROPOL

Artikler til Metropol kan variere i omfang efter aftale med redaktionen. Artiklerne følges normalt af en ansvarlig fra redaktionen, der står for de praktiske aspekter i form af kontakt mellem forfatter og peer-reviewer og for at gennemføre rettelser, efterfølgende første korrektur m.v.

Peer-review eller fagfællebedømmelse foretages altid af ph.d. eller dr.phil. eller person med tilsvarende kvalifikationer og ikke af redaktionen selv. Artikler til tidsskriftet antages som videnskabelige artikler i fuldt annoteret form og skal leve op til de almene faglige krav til videnskabelige artikler. Desuden skal artikler rumme litteratur- og kildefortegnelse samt fyldigt engelsk abstract.

Fagfællebedømmelse udformes efter nedenstående retningslinjer og tilsendes den ansvarlige fra redaktionen. Der er tale om dobbeltblind peer-review, og eventuelt navn på peer-reviewer kommer ikke til forfatterens kendskab. Tilsvarende kender peer-reviewer ikke navn på forfatteren. Skulle der være tale om nær forbindelse eller eventuelt samarbejde mellem forfatter og peer-reviewer, der for peer-reviewer er indlysende efter læsning af den pågældende artikel, bør peer-revieweren afslå at gennemføre fagfællebedømmelsen.

 • Der forventes en bedømmelse på ca. 2 A4-sider. Hvis der er behov for mere plads til bedømmelsen, aftales dette forinden med Metropols kontaktperson.
 • Der gives indledningsvis en kort beskrivelse af manuskriptet med dets vigtigste konklusioner og resultater. Væsentlige delresultater kan inddrages i det fornødne omfang.
 • Artiklen placeres i forhold til den eksisterende forskning og teoridannelse.
 • Hvilket kildemateriale er taget i anvendelse og hvordan er behandlingen af materialet.
 • En kortfattet vurdering af manuskriptets styrker og svagheder.
 • Artiklens læsevenlighed og sproglige kvaliteter. Dette punkt skal ikke indgå i selve bedømmelsen af manuskriptet, men artikler til Metropol bør fremtræde læsevenlige og ikke forstyrret af upræcist eller på anden måde vanskelig sprogbrug. Bemærkningerne vil derfor indgå i det videre redaktionelle arbejde.
 • Afslutningsvis bedømmes manuskriptet med en af følgende betegnelser:
 1. Ubetinget kvalificeret.
 2. Betinget kvalificeret med mindre rettelser.
 3. Betinget kvalificeret med større rettelser.
 4. Afvises
 5. Bedømmelsen ledsages af en kortfattet begrundelse. Ved bedømmelsen “betinget kvalificeret” angives tillige de ønskede rettelser og begrundelsen herfor.
 6. Der ønskes ingen bemærkninger til korrekturen medmindre formuleringerne er direkte meningsforstyrrende, idet museets redaktion efterfølgende vil sørge for en grundig redigering og korrekturlæsning på manuskriptet.

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk