Metropolhistoriske forskningsprojekter

Metropolhistorisk Netværk skal på sigt tage initiativ til og deltage i fælles forskningsprojekter og om ønskeligt koordinere forskellige individuelle forskningsprojekter. Med dette formål og for at inspirere forskere og ældre studerende til projekter inden for det metropol- og byregionshistoriske område udlægger Metropolhistorisk Netværk i første omgang en fortegnelse over mulige forskningsprojekter. Alle i og uden for netværket er meget velkomne til at bidrage med andre projektforsalg på netværkets mail: metropolhist@outlook.dk

Hovedstadsmetropolen

 • Hovedstadens landbrugsopland før 1850
 • Hovedstadens øvrige oplandserhverv før 1850
 • Hovedstadens samspil med byer på Sjælland og det øvrige Danmark før 1850
 • Hovedstadsmetropolens oplandslandbrug efter 1850
 • Hovedstadens samspil med byer på Sjælland og det øvrige Danmark efter 1850
 • Haveboligen og hovedstadsmetropolens forstadsdannelse i det 20. århundredes første halvdel
 • Hovedstadsmetropolen og købstadsringen i det 20. århundrede
 • Hovedstadsmetropolens satellitbyer i det 20. århundredes sidste halvdel
 • Hovedstadsmetropolens ydre sjællandske satellitbyer i det 20. århundredes sidste halvdel
 • Hovedstadsmetropolens byregionale udfordringer og løsninger efter 1990
 • Centrale udviklingstræk og forhold, dækkende kortere eller længere perioder, komparative historiske undersøgelser af centrale udviklingstræk og forhold i mere lokalt afgrænsede områder eller lokalafgrænsede historiske studier af forhold, der har betydning for hovedstadsmetropolens udvikling. Inden for f.eks.:
  • Den erhvervsmæssige udvikling og lokale variationer på området
  • Demografiske forhold, forskydninger og lokale forskelle
  • Den sociale sammensætning og den geografiske fordeling og forandringer heraf
  • Den bebyggelsesmæssig udvikling og lokalforskelle på området
  • Metropolens velfærdshistorie -fællestræk og variationer.
 • Delregionale problemstillinger for tiden efter 1850:
  • Lokalkommunale opgaveløsninger og lokale variationer på dette område
  • Kommunernes evne til at varetage de lokalkommunale opgaver
  • De forskellige udligningsordningers betydning for kommunerne
  • Forstadskommunernes evne til at løse de lokale byplanmæssige udfordringer både før og efter 1938-byplanloven
  • Byudviklingsplanernes indvirkning i mindre dele af hovedstadsmetropolen
  • Byudviklingsudvalgenes og Byplannævnets Hovedstadsafdelings indvirkning på fordelingen af bebyggelsesarterne i de enkelte forstæder
  • Lokalkommunale dispositioner til sikring af forstadskilernes rekreative anvendelse
  • Private rutebilsaktørers køreplans- og billetordninger og linjeføringer i forstæderne
  • De nærmere omstændigheder og dispositioner omkring kommunaliseringen af Forenede Rutebiler og Herlev Ruterne
  • De nærmere omstændigheder og dispositioner omkring forstadskommunernes understøttelse af private busselskaber     
  • Konflikter mellem forstadskommunerne og Københavns Kommune, for så vidt angår vandforsyningen
  • Vandforsyningsordninger uden for de regionale vandforsyningsordninger, som Københavns Kommune og Nordforstadskommunerne stod bag
  • Bygasforsyning uden for de dele, der forsynedes af Københavns Kommune og I/S Strandvejsgasværket
  • Det nærmere samarbejde inden for forskellige fælleskommunale samvirker så som Nordforstædernes vandforsyningssamarbejde, I/S IFV, I/S GAS, CTR, I/S Vestegnskommunernes Kraftvarmeselskab, Lynettefællesskabet. I/S Avedøre Kloakværk, I/S Amagerforbrænding, I/S Vestforbrænding, I/S KARA og I/S AFAV
  • Lokale fjernvarmenets udbredelse og organisation
  • Spildevandsafledningsproblematikken for kommuner, der stod udenfor de mere regionale fælleskommunale spildevandsafledningsordninger
  • Privat-selvejende hospitalers og Rigshospitalets placering i og betydning for hovedstadsmetropolens samlede sygehussektor
  • Den lokale og regionale implementering af velfærdstatens velfærdssystem

Øresundregionen

 • Øresundområdets byer i middelalderen og 1500-1600-tallet
 • Øresundsområdet, 1660-1850
 • Øresundstrafikken før 1850
 • Det skånske bybånd 1850-
 • Øresundområdet, 1850-1970
 • Øresundområdet, 1970´- og 80´erne
 • Øresundsområdet, efter 1990
 • Øresundsområdet regionale organer, 1962-
 • Hovedstadsmetropolens svenske elforsyning
 • Hovedstadsmetropolens svenske vandforsyning
 • Øresundsforureningen i det 20. århundredes sidste halvdel
 • Øresundsregionens regionale rekreative områder i det 20. århundredes sidste halvdel af det 20. århundrede
 • Faste Øresundsforbindelser
 • Øresundstrafikken efter 1850
 • Øresundsmetropol-visioner

Andre historiske byregionale områder:

 • Udvikling af teoretiske rammer for analyser af regionalhistoriske forhold før 1850
 • Udvikling af teoretiske rammer for analyser af byregioners udvikling efter 1850
 • International/nordisk afklaring af forskellige former for historiske byregionsdannelser: Enkernebyregioner, flerkernebyregioner m.m. 
 • Den østjyske byregion før 1990
 • Øvrige danske byregioner ?
 • Hovedstadsregionens og/eller Øresundsregionens samspil med andre regioner/byregioner i Norden/Nordeuropa både før og efter 1850